Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Güç kazanmak elinizde!

11.04.2021
36
Güç kazanmak elinizde!

Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için hayatınızdan çıkarmanız gereken unsurların uygulanabileceğini ifade etti. Dr. Si­nan Ak­kurt, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran un­sur­la­rın vü­cut­tan te­miz­len­me­si için bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan da …

Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için hayatınızdan çıkarmanız gereken unsurların uygulanabileceğini ifade etti.

Dr. Si­nan Ak­kurt, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran un­sur­la­rın vü­cut­tan te­miz­len­me­si için bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan da ya­rar­la­nı­la­bil­di­ği­ni açık­la­dı.
Peki vücudu nasıl dinç tutabiliriz? İşte bu sorunun yanıtını Dr. Sinan Akkurt 10 maddede şöyle sıraladı:

– ŞEKER
Şe­ker tü­ke­ti­mi­ni ‘ne­re­dey­se hi­ç’­e in­di­re­rek vü­cu­du­nu­zun mi­ne­ral den­ge­si­ni ko­ru­ya­bi­lir, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zin ra­hat­sız­lık­lar­la da­ha ko­lay sa­vaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.

– HAREKETSiZLiK
Vü­cu­du­muz bü­tün gün te­le­viz­yon ya da bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da otur­mak için di­zayn edil­me­di! İs­ter ev işi ya­pın, is­ter oyun oy­na­yın, is­ter yü­rü­yüş, is­ter spor, is­ter dans.

– HAVA KiRLiLiĞi
Eli­miz­den gel­di­ğin­ce tra­fi­ğin yo­ğun ol­du­ğu şe­hir mer­kez­le­rin­den, üre­ti­min yo­ğun ol­du­ğu sa­na­yi böl­ge­le­rin­den uzak yer­ler­de otu­ra­lım. Haf­ta­son­la­rı­nı ka­pa­lı AV­M’­ler ye­ri­ne açık ha­va­da ge­çirin.

– RADYASYON
Hayatımızdan çıkaramayız belki ama en azından telefonu kulaklıkla kullanabilir, mikrodalga fırından sonsuza dek vazgeçebiliriz. Bulaşık, çamaşır makinalarına çalışırken yaklaşmamak, saç kurutma makinasını aralıklı kullanmak zor olmayabilir.

– SUSUZLUK
Gün­lük iki lit­re su iç­in.

– SİGARA
Si­ga­ra tüm so­run­la­rı ol­du­ğu gi­bi ba­ğı­şık­lı­ğı da bo­zu­yor.

– STRES
Stres bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli faktör.

– YETERSİZ BESLENME
Ge­çiş­ti­ri­len öğün­ler, fast fo­od gı­da­lar ye­ri­ne şu­nu il­ke edi­ne­lim: Ne ka­dar renk­li seb­ze, mey­ve, ne ka­dar çe­şit­li et ve ot tü­ke­tir­se­niz o ka­dar zen­gin bes­le­nir­si­niz!

– ALERJİ
Bun­la­rı bi­ore­zo­nans me­to­duy­la öğ­re­ne­bi­lir ve te­da­vi­sin­de de yi­ne bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz.

– ABUR CUBUR
Ço­ğu gı­da kat­kı mad­de­le­ri içe­rir. Do­ğal ol­ma­yan tüm mad­de­ler ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­rar.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.