Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Cinsel Sağlık

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Doğru su

13.05.2021
61
Doğru su

Suyun tam mucizelerinin yanında, yanlış cins su sizi ger­çekten hasta, bitkin ve kilolu yapar. Aldığınız her şey gibi, suyunuz da elektron bakımından zengin ve bazik …

Suyun tam mucizelerinin yanında, yanlış cins su sizi ger­çekten hasta, bitkin ve kilolu yapar. Aldığınız her şey gibi, suyunuz da elektron bakımından zengin ve bazik olmalıdır.

David
Kırk sekiz yaşındayım, aslen Iovva’Iıyım ve şu an ingilte­re’de yaşıyorum. Yalnızca pH değeri olan su içerek günde 3 litre, et ve süt mahsullerini keserek ve daha çok salata yiye­rek bir ay içinde 9 kilo verdim ve 81 kilodan 72 kiloya düş­tüm. Hâlâ geçiş aşamasındayım; kırk seneden fazla vakittir et yemiş biri olarak, alışmak azıcık zaman alıyor! Vejetaryen olma yolunda ilerlemeliyim ama Shelley Young’un tarifle-riyle bu geçiş safhası çok kolay olacak.

Ne Yazık Ki hazır suların hemen hepsi asidiktir, bu da bedeni­nuzu asidik yapar ve bedenin kendini korumak için yağ yakala­masına neden olur. Ve bedeniniz asitleri nötrleyip atarken de su kullanmak zorundadır1. Asidik suyla asla ideal kilonuza ula­şamazsınız veya ideal sıhhatinize kavuşamazsınız. Ama vücu­dunuzu elektron zengini bazik suyla beslediğiniz zaman, ona hücreleri sağlıklı yakalaması ve pH balansını koruması için ihtiya­cı olanı verirsiniz, hem de başka görevleri olan nötrleyici mad­deleri bedeninizin başka bir yerinden sürüklemeden. Beden hüc­releri, içlerinde bulundukları akışkanlar kadar sağlıklıdır.

Tamam, artık içmeye hazırsınız ve elinizde bir kadeh mus­luk suyu veya marketten aldığınız bir şişe su var. Pak ve iyi görünüyor. Hatta tadı da hoş. Ama gerçekten sizin için sağlık­lı mı? Hatta içmek için tehlikesiz mi? Asidik mi bazik mi? İdeal kilonuza ulaşmanızı süratlendirecek mi yoksa sizi tartının yanlış bölgesine mi sıkıştıracak? Yalnızca bakarak veya tadarak bunu kavramanıza gerçekten imkân yok. Ülkenin ve dünyanın muhtelif yerlerinden topladığım sulara yaptığım testlerden bildiğim, önünüzde duran şeyi gerçekten içmek isteme olasılığınızın çok düşük olduğu. Gerçekten sağlıklı suyun en ehemmiyetli özellikleri saflığı, pH değeri, elektron etkinliği ve moleküler yapısıdır. Şimdi bu mevzudan azıcık bahsedeceğim.

Saflık
Her şeyden evvel, suyunuzun saf ve içmek için tehlikesiz oldu­ğuna emin olmalısınız. Suyun musluğunuzdan akması, mar­ketten alınmış bir şişede olması veya belediye su ambarından gelmesi böyle olduğu anlamına gelmez. Hekimler Amerika’nın su kaynaklarında 75.000′in üzerinde toksik, sentetik ve kimya­sal bileşim bulduklarını ve bunların yalnızca bir kısmı için çalış­ma başlatıldığını rapor ettiler. Hakikatinde Etraf Koruma Ajansı EPA, kısa bir müddet evvel, belediye su sistemlerinin nitelik stan­dartlarında takribî 83.000 bozulma olduğunu, son otuz senede 21.000′in üzerinde pisleyici madde -organik ve inorganik- bu­lunduğunu, neredeyse 200′şanın sıhhati negatif doğrultuda etkile­diğinin ispatlandığını belgelemiştir. Bu lekeliliğin pek çoğuna sanayi ve tarım neden oluyor ama ehemmiyetli bir kısmını da çi­men kimyevileri, ilaçlar, benzin ve konut içi paklik mahsulleri gibi günlük yaşam mahsulleri oluşturuyor.

Natürel Kaynaklan Koruma Konseyi’ne göre NRDC her gün, 240 milyondan fazla Amerikalı, belediye su sistemlerinden ge­len kirlenmiş suyu kullanıyor. Hastalık Koruma ve İhtiyata Merkezleri CDC, senede neredeyse 1 milyon Amerikalının hasar­lı mikroorganizma barındıran sular suratından hasta olduğunu ve takribî 900 bireyin bu surattan can verdiğini hipotez etmektedir.

Şişe suyuna dönmenin bir faydası yok. Şişelenmiş suların çoğu yalnızca şişelenmiş musluk suyudur.

Asıl şu ki, seyyarede natürel olarak iyi su kalmamış gibi görünüyor. Buzul erimesi suyu, yağmur suyu, kaynağın yanındaki memba suyu veya yüksek dağlardaki akıntılar ideal olabi­lir. Ama günümüzün asit yağmurlu, lekeli havalı, kirlenmiş ze­min sulu, çöp istifi ummanlı sanayi çağında, bedenini­zun gerçekten lüzumu olan suyu hiçbir farklılığa uğramadan almanız imkânız.
Yüksek nitelikli bir filtre, yalnızca suyunuzda istenmeyen kim­legaller, eser elementler ve mikroorganizmalar gibi muhtelif pis­liklerin olmadığından emin olmak içindir. Bence bir damıtıcı veya bir elektronik su arınıcısı daha çok işinize fayda Veya rastgele bir marketten damıtılmış su alın. Konutunuzda, suyunu­zu arınmak için zorunlu teçhizatı kurmak takribî 400-1500 dolar arası bir ölçüye mülk olacaktır. Size, suyu arınan ve iyonlaştıran su damıtıcısını öneriyorum.

PH
Bütün anlamıyla sağlıklı olması için, suyunuz aynı zamanda bazik olmalıdır. Saf, damıtılmış suyun pH derecesi 7 olur. 7′nin üzerindekiler baziktir ve asidik sudan daha iyidir ama al­kalik sudan bütün olarak faydalanmak için -sizi şişmanlatan asit­leri nötrlemesi için- en az 9.5 pH ciddi obezite ve ciddi sağlık gidişatları karşısında en çok 11,5 ile 12,5 seviyesi olan suyu öneriyorum. Günümüzde pek çok su nötr olmaktan çok asidik.

Bir düşünün: Asidik su içiyorsunuz ve zati nötr olması ge­reken suyu nötrlemek için bedeninizin bazik madde ambar­larını eksiltmesini sağlıyorsunuz. Bazı şişe suyu yaftalarındaki “pH balanslı” ifadelerine sakın aldanmayın: “Natürel yollardan pH 7.2 ile dengelenmiştir.” Doğru, bu çok az bir bazik seviye ve netlikle asidik sudan daha iyi. Ama bazik suyun faydala­rını asıl anlamda sağlamak için bu pH derecesi yeterince yüksek değil.

Bazik su içmek asitleri ve atık maddeleri pakler ve tam bedeninizin bazik kalmasını sağlar. Dokulardaki asitleri nötrlemek ve yok etmek için bazik su içerek, bedeninizi değişik kısımlardan bazik maddeleri toplamaktan kurtarırsınız-misalin kemiklerinizden kalsiyum emmek gibi. Asidik suda mermi gibi toksik metal iyonları, kadmiyum ve fazla ölçüde olduğunda ciddi sağlık meselelerine yol açan cıva vardır. Karşıt biçimde, bazik su kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi vü­cudunuzun lüzumu olan minerallerle bedeninizin emebile­ceği şekilde iyonik olarak dolu olabilir. Ve rastgele bir negatif mikroform zorunlu ölçüde bazik su bulunan bir or­bütünde hiçbir tehdit oluşturmaz.

Neyse ki, suyunuzun bazik olup olmadığından emin olma­nın kolay bir yolu var: Suyunuza her bir litre için tercihen iyonlaştırılmış veya damıtılmış %2 oranında 16 damla sod­yum klorid veya 2-3 çay kaşığı sodyum bikarbonat veya sod­yum silikat ilave edin. Sodyum silikatı veya sodyum kloriti sağlık­lı gıda dükkânlarından alabilirsiniz. pH damlaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için 9. kısma bakınız.

Elektron Etkinliği / Enerji / Enerji Potansiyeli
İdeal kilonuza ulaşmak için suyunuzun enerji verilmiş olma­sı gerekir. Enerji verilmiş su elektrona doymuş, yüksek derece­de yüklü ve potansiyel enerjiyle doludur. Bazik suyun, elekt­ronları sebebiyle olumsuz yüklü olduğunu, oysa asitlere pozitif yüklü protonlar tarafından hâkim olunduğunu ve bu elektron­ların protonları sürüklemesinin hasarlı asitleri nötrlediğini artık bi­liyorsunuz. Şimdi suyun elektron etkinliğini veya enerji potan­siyelini ölçmenin iki yolunu açıklayacağım: OAP ve rH2.

OAP oksidatif eksilme potansiyeli değeri, suyunuzdaki ve­ya rastgele bir şeydeki enerji ölçüsünü, elektronlarını sayarak tanımlar. Miktar üniteyi milivolttur mV. Suyunuzun olumsuz mili-volta sahip olduğundan emin olun. ideal kilonuza ulaşmak için suyunuzun en az 250 mV değerinde OAP’si olmalıdır. 1,250 mV’u aşmak sizin için hiç iyi olmaz, bu ölçüye yanaştıkça günde yalnızca az bir ölçü içmek isteyeceksinizdir. Bu oran, bedeninizin kilo almasına veya kilo verememenize yol aça­cak fazla asitleri nötrleyecek yeterli ölçüde elektron etkinlik­si olduğu anlamına kazanç. Musluk sularının pek çoğunda bu oran +500 mV’dur.

rH2′yi hidrojende eksilme, redoks da denir de bir çeşit OAP’ye dayanakçı ölçüm olarak düşünün. rH2, aynı pH gibi, bir skala ile ölçülür. rH2 skalası 0 ile 44 arasında olup 22 değeri nötrdür; ve bu sayı ne kadar düşük olursa elektronların bir araya gel­ması da o kadar çok olacaktır.

Artık fazla kilolu bir insan olarak yaşıyordum ve bu du­ruma üzülmekten yorulmuştum. Zayıflayabilmek için çok fazla yöntem sınadım ama bir tanesi dahi işe yaramadı. Taki bu programı dinleyene kadar. Yalnızca beş ayda 27 kilo verdim ve iki seneden fazla bir zamandır da ideal kilom olan 72 kiloda­yım. Kolesterolüm 100 değer düştü, tansiyonum banale döndü ve artık hiç ilaç kullanmıyorum. Bu ya­şam stiline bayıldım ve dostlarımı -ve dokto­rumu- şimdiki genç gö­rüntümle çok donakalttım.

Her adımda, elektron sayısı 10 kat çoğalır; rH2 değeri 22 olan bir suda rH2 seviyesi 23 olan suya mukayeseyle 10 kat fazla elektron bulunur. Skaladaki 2 derece oynama dahi 100 kat daha az elekt­ron anlamına kazanç. Suyunuzdaki rH2 oranının 22 veya daha az olması sizin için iyidir. Ne yazık ki, ağ sularının çoğundaki rH2 oranı vasati 30 veya daha fazla. Bu da sizin gayeniz olan değerden 100 milyon daha az elektron olduğu anlamına kazanç. Suyumuz bize sağlıklı olmak ve sağlıklı kilomuzu koru­mak için zorunlu enerjiyi sağlamamaktadır.

Yeniden de bu ikilemin çözümünü çoktan öğreniyorsunuz. Suyu-nuza daha evvel tarif ettiğimiz biçimde sodyum klorit, bikarbo­nat veya silikat ilave etmek hem pH’ı hem de elektron etkinliğini artırır. Bu maddeler birbiri ile tepkimeye girer ve oksijeni ser­best vazgeçerek enerji potansiyelini artırır.

Moleküler yapı
Suyun son ehemmiyetli özelliği, moleküler yapısıdır. Pek çok musluk ve şişe suyunda, H20 molekülleri 10′lu veya 20′li grup­lar halinde bir araya kazanç. Elektron etkinliği bir molekülün yü­zeyinde asıllaşır ve bu moleküller birbirine yapıştıkça yüzey alanı ve dolayısıyla elektron etkinliği eksilir. Karşıt biçimde, gruplar ne kadar ufak olursa elektron etkinliği de o kadar fazla olur. Ayrıca, büyük molekül grupları hücre çeperlerinin içi­ne geçemez ve böylece hücreleri içerden sulayamaz. Molekül gruplarının ebadı eksildikçe, su hücreyi daha iyi sulayabilir ve daha fazla oksijen sağlayabilir.
Suyunuzdaki molekül grubu sayısı 5-6′dan daha fazla olma­mülküdür. İdeali, suyunuzun tek moleküllü olmasıdır. Acele Posta Servisi veya etkin plazmalı su, elektromanyetik alanlar, ses ötesi ve UV ışın­larını kullanarak moleküler grupları parçalar ve sıradan mus­luk suyunun elektrik potansiyelini kimyevi veya ısınma olma­dan artırır, 1 -2 molekül grubu oluşturarak daha ufak moleküler yapılı ve yüksek elektrik yüklü su üretir pek çok musluk su­yu veya iyi suda bu oran 10-24 arasındadır.

Pek çok musluk suyu 9.5 pH, 250 mV değerinde OAP ve 19.5 rH2 değerleriyle bir aygıttan çıkar. Elektron etkinliğindeki çoğalış birkaç hafta süresince sabit kalır – bu suyun faydalarını görmek için, düz iyonize suda olduğu gibi hemen içmeniz ge­rekmez. Ve Ohio, Cleveland’daki Milli Test Laboratuvarı ta­rafından yapılan bir testte Acele Posta Servisi’nin bakteri, metal, inorganik kimyevi, organik kimyevi, böcek zehiri, nebat zehiri ve polik-loritleştirilmiş bifenil PKB seviyeleri bakımından hudutları aş­tığı ortaya çıkarılmıştır.
Kendi buluşum olan ve tescil almayı beklediğim bir makine ile kendim APM, veya etkin plazmah mikro iyonlu su, yapıyo­rum pH Mucizesi internet sayfasına bakınız. Hakikatinde APM, Acele Posta Servisi’yi bir adım ileri götürüp, mikro iyonlaştırma süreci ilave ede­rek sudaki elektron ölçüsünü artırır. Tamamıyla tek moleküler yapılı su yaratmak için yapılacak tek harekâttır bu sebeple baş­ka hiçbir su bu kadar enerji potansiyeli sağlayamaz veya beden ve hücreler tarafından bu kadar kolay emilemez.

APM’nin 9.5 ile 12.5 arasında bir pH balansı, OAP’nin ise 50 ile 1,250 mV arasında bir değeri vardır ve bu değer aylar boyun­ca sabit kalabilir.

Farklı olarak, daha evvelden gösterilen biçimde sodyum damlaları veya tozları ilave etmek de molekül gruplarının ebadı­nu düşürmeye destek eder.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.